Deň bezpečnosti s DHL

Aj v tomto roku pokračujeme v spoločnosti DHL v školeniach detí v rámci programu „Trucks and Child Safety“. Program je pôvodom z Veľkej Británie a jeho cieľom je zvýšenie povedomia detí vo veku 7-11 rokov o nebezpečenstve, ktoré im hrozí v blízkosti veľkých motorových vozidiel. Program je postavený na živej a interaktívnej prezentácii za pomoci kamióna, ktorý je dopravený do priestorov školy alebo iného vhodného priestoru (ihrisko, parkovisko,...).

Klaudia Višňovská, Marketing and Communications Manager DHL Supply Chain a Freight Slovensko hovorí: „Snažíme sa deťom priniesť čo najautentickejší zážitok, ktorý im pomôže vstrebať a zapamätať si dôležité informácie. Deti si uvedomia aká obrovská je váha a rozmery kamiónu a získajú vlastnú skúsenosť, ako málo vodič kamiónu vidí a počuje z kabíny vozidla. Okrem DHL sú súčasťou Dňa bezpečnosti aj záchranné zložky (dopravná polícia, hasiči) a Slovenský Červený kríž.“

Prvé školenia boli v Zlatých Moravciach a vo Vrábľoch, kde sme vyškolili 400 žiakov 3. a 4 ročníka ZŠ Robotnícka, Mojmírova, Pribinova, Sv. Dona Bosca v Zlatých Moravciach, ZŠ Topoľčianky, ZŠ Levická, ZŠ sv. Vojtecha, ZŠ Záborského, ZŠ Lúky vo Vrábľoch. Školenia pokračujú aj v júni. Čaká na nás ďalších 400 detí na základných školách v Bratislave.

Safety Day with DHL

Also this year, we continue to DHL in training for children under the "Trucks and Child Safety". Program is originally from the UK and aims to raise awareness among children aged 7-11 years about the dangers they face in the vicinity of large vehicles. The program is built on a lively and interactive presentation with the help of a truck, which is delivered to the premises of a school or other suitable space (pitch, car park, ...).

Klaudia Višňovská, Marketing and Communications Manager DHL Supply Chain and Freight Slovakia says: "We try to bring children to the most authentic experience that will help them absorb and remember important information. Children will realize how huge the weight and dimensions of the truck and get a custom experience how little truck driver sees and hears from the vehicle cab. In addition, DHL is part of the Day for Safety and rescue units (traffic police, firefighters) and Slovak Red Cross. "

The first training was in Zlate Moravce and Vrable, where we trained 400 students 3rd and 4th grade elementary school Robotnicka, Mojmírova, Pribinova, Sv. Don Bosco in Zlate Moravce, Topoľčianky school, elementary school Levická, school St. Bible, Záborského Elementary School, Meadows Elementary School in Vrable. Training continued in June Waiting for us a further 400 children in primary schools in Bratislava.

 

Táto webstránka používa cookies. Pokračovaním v prezeraní súhlasíte s ich použitím.