DHL pokračuje v podpore vzdelávania na Slovensku

Zodpovedné podnikateľské zvyklosti sú základom pre dlhodobý rast a úspech spoločnosti DHL. Spájame ľudí a zjednodušujeme ich život – to robíme ako zásielková a logistická spoločnosť. DHL si uvedomuje význam ľudského potenciálu, preto sa na regionálnej i medzinárodnej úrovni veľmi aktívne angažuje v oblasti projektov zameraných na zvyšovanie vzdelanosti mladých ľudí a ich záujmu o prácu v oblasti logistiky.

Na Slovensku začala divízia DHL Supply Chain od februára 2015 oficiálne spolupracovať s renomovanou univerzitou – Ekonomickou univerzitou v Bratislave, konkrétne s Katedrou manažmentu výroby a logistiky, Fakulty podnikového manažmentu. Spolupráca je zameraná na nasledujúce oblasti:

1. VZDELÁVANIE - prepojenie skúsenosti EU v Bratislave ako poprednej slovenskej vzdelávacej inštitúcie a logistickej spoločnosti DHL pri vzdelávaní študentov EU v Bratislave a odbornej verejnosti. Konkrétnymi aktivitami budú spolupráca pri navrhovaní tém ročníkových prác, prác ŠVOC, bakalárskych záverečných prác, diplomových prác, dizertačných a doktorandských prác; konzultačná spolupráca pri vypracovaní vyššie uvedených typov prác; vzájomná spolupráca v oblasti riešenia vybraných odborných problémov; spolupráca pri príprave vzdelávacích a odborných kurzov zvyšovania kvalifikácie pre potreby zamestnancov DHL. Spolupráca pri vzdelávaní študentov špecializácie „Manažment výroby a logistika“ Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave v predmete „Supply Chain Management“.

2. VEDECKOVÝSKUMNÉ AKTIVITY - vzájomne využitie kapacity ľudských zdrojov a multiplikovanie vedeckovýskumných výsledkov do teoretickej, pedagogickej, ako aj podnikateľskej praxe. Konkrétnymi aktivitami budú spoločné riešenie vedeckovýskumných úloh, resp. projektov definovaných ako adresné vedeckovýskumné zákazky v ekonomickej oblasti; spolupráca pri zabezpečovaní výskumných a analytických prác podľa požiadaviek spoločnosti DHL zo strany EU v Bratislave; vzájomná spolupráca pri organizovaní odborných seminárov a konferencií vytváraním priestoru na týchto podujatiach za vzájomne výhodných podmienok; podpora tých činností EU v Bratislave, ktoré súvisia s rastom kvality jej výstupov.

3. PODPORA MOBILÍT UČITEĽOV A VYNIKAJÚCICH ŠTUDENTOV - motivovanie učiteľov a vynikajúcich študentov prostredníctvom finančnej podpory mobilít, t. j. študijných pobytov na zahraničných univerzitách, resp. odborných stáží v zahraničných firmách a vytvoriť priestor pre odbornú prax študentov EU v Bratislave.

Klaudia Višňovská, Marketing and Communications Manager DHL Supply Chain Slovensko, hovorí “Taktiež spolupracujeme s niekoľkými strednými priemyselnými školami a odbornými učilištiami, a to formou prednášok, umožnením návštev našich pobočiek a odbornej praxe študentov. Cieľom tejto spolupráce je „prelomiť“ začarovaný kruh pasívneho učenia sa a poskytnúť študentom pohľad do praxe.”

Táto webstránka používa cookies. Pokračovaním v prezeraní súhlasíte s ich použitím.