DHL predpovedá výrobné logistické reťazce budúcnosti

  • DHL štúdia identifikuje trendy a dôsledky pre strojárský a výrobný sektor
  • Motor svetového obchodu: sektory zodpovedajú za 70 percent objemu obchodu a 14 percent zamestnanosti na celom svete
  • Súčasné top scenáre sa využívajú pre budúce úspechy

Strojárský a výrobný sektor (E&M) sa menia v súvislosti so zajtrajšími trendmi a trhovými podmienkami, pričom riadenie logistických reťazcov je kľúčovým faktorom k úspechu podnikateľských modelov. Toto je jeden z výsledkov štúdie vydanej divíziou DHL Customer Satisfaction 7 Innovation, ktorá vyhodnocuje budúcnosť sektorov od roku 2025.

Zabezpečujúc približne 17 percent GDP a 14 percent zamestnanosti na celom svete, výrobný sektor je motorom svetového obchodu – 70 percent celkového objemu svetového obchodu vzniká vo výrobných firmách. Vzhľadom na túto skutočnosť, autori štúdie poukazujú na potrebu regionalizácie, vzájomného prepojenia, posilnenia a udržateľnosti logistických reťazcov ako aj agilnosti v záujme súladu s trhovými zmenami, riešeniami šitými na mieru a etickými kódexmi.

Štúdia „Building the World – A DHL Perspective on Future Engineering & Manufacturing Supply Chains“ poukazuje na šesť významných trendov zo sveta ekonómie, životného prostredia, politiky, spoločnosti a technológií a ich dôsledky. Na základe týchto kľúčových zistení predpovedá pravdepodobné reakcie sektoru a päť dôsledkov pre budúce logistické reťazce. „Vo všeobecnosti očakávame, že manažéri logistických reťazcov budú musieť počítať s ešte väčšou zložitosťou v budúcnosti“, hovorí Reg Kenney, President Engineering & Manufacturing, DHL Customer Solutions & Innovation. „Zákazníci budú očakávať širšie, viac prispôsobené produktové portfólio. V kombinácií s meniacimi sa trhmi, nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily a novými technológiami čoraz viac dodávateľov bude musieť prehodnotiť svoje súčasné logistické reťazce.“

Regionalizované logistické reťazce potrebujú silnejšiu odolnosť

Vzhľadom na zmeny ekonomiky a zákazníckych očakávaní, E&M firmy začali s reštrukturalizáciou svojich výrobných procesov a prispôsobeným podnikateľských modelov s orientáciou na zákazníkov a konkurencieschopnosť. V budúcnosti toto bude znamenať aj inteligentnú a udržateľnú výrobu a nové modely spolupráce naprieč hodnotovým reťazcom. Nakoľko rozvojové krajiny narastajú a podniky premiestňujú svoju výrobku bližšie k týmto trhom, logistické reťazce sa musia prispôsobiť. Toto vyžaduje globálnu sieť viac regionalizovaných logistických reťazcov pre urýchlenie dodania a okamžitú reakciu na zmeny v zákazníckom dopyte. Výzvou pre logistických manažérov tým pádom bude požiadavka zodpovedať viacerým predpisom a smerniciam špeciálnym pre tú-ktorú krajinu.

Väčšia nestálosť v zákazníckom dopyte taktiež naznačuje potrebu silnejšej odolnosti budúcich logistických reťazcov. Firmy budú nútené k neustálemu kompromisu medzi efektívnosťou a nadbytočnosťou s nevyhnutnými núdzovými plánmi. Zároveň, budúce E&M logistické reťazce musia byť viac agilné, rýchle, efektívne a reagujúce na menšie objemy špeciálne prispôsobených výrobkov s nepredvídateľnou variabilitou dopytu. Toto môže zahŕňať riešenia ako 3D-tlač, smart riadenie zásob ako aj výrobné a externé logistické koncepty.

Taktiež, budúce E&M logistické reťazce musia byť viac udržiavateľné. Čoraz viac zákazníkov vyberá svojich dodávateľov podľa ekologického výkonu. V záujme zníženia svojho ekologického dopadu, E&M spoločnosti musia zvýšiť transparentnosť svojich logistických reťazcov v záujme sledovania emisií skleníkových plynov všetkých dodávateľov. Súčasťou tohto riešenia sú prepojenie a integrované logistické reťazce. Analyzovaním dát zozbieraných od dodávateľov a subdodávateľov, logistické reťazce môžu byť viac prepojené od dverí k dverám v reálnom čase. Toto by mohlo viesť k vyššej transparentnosti a zvýšenej spolupráci naprieč rôznymi logistickými reťazcami.

V takýchto podmienkach rôznorodosť E&M sektorov znamená príležitosti. Viaceré E&M spoločnosti už dnes úspešne presadzujú inovatívne logistické koncepty, ktoré môžu byť využité v celom sektore. Okrem iného, overené koncepty z iných sektorov sú zrelé na presadenie v E&M sektoroch, najmä koncepty z oblasti automobilového priemyslu a technológií.

Štúdia “Building the World – A DHL Perspective on Future Engineering & Manufacturing Supply Chains” je dostupná k stiahnutiu na http://www.dhl.com/emtrends_whitepaper.html.

Táto webstránka používa cookies. Pokračovaním v prezeraní súhlasíte s ich použitím.