Etický kódex spoločnosti

  • Dobrá povesť je rozhodujúca pre úspech akejkoľvek spoločnosti, a v roku 2006 spoločnosť Deutsche Post DHL vyhlásila svoj záväzok k etickým, zodpovedným a legálnym obchodným praktikám zavedením Kódexu správania. Kódex správania poskytuje usmernenia pre vhodné správanie a správne rozhodnutia na pracovisku. Platí pre všetky regióny a divízie Deutsche Post DHL a každý z nás môže prispieť k úspechu našej spoločnosti dodržiavaním Kódexu správania. Čo je však vhodné správanie?
  • Kvalita a etické normy
  • Náš záväzok týkajúci sa kvality je kľúčový pre naše podnikanie. Našou prioritou je zabezpečiť úspech našich zákazníkov, pretože vieme, že úspech zákazníka je základom nášho vlastného úspechu. Budeme konať v podnikateľskom duchu a usilovať sa o dokonalosť v našej podnikovej výkonnosti a etickom správaní. Budeme dodržiavať všetky platné zákony a predpisy a budeme neustále pracovať na zlepšení našich produktov, služieb, riadenia a správania s cielom zabezpečiť úspech našich zákazníkov.
  • Rozmanitosť a rovnosť
  • Domnievame sa, že v rozmanitosti našich zamestnancov je skutočná sila. Podporujeme otvorené pracovné prostredie s cieľom dosiahnuť najvyššiu možnú produktivitu, kreativitu a efektívnosť. Nediskriminujeme a ani netolerujeme diskrimináciu na základe pohlavia, rasy, náboženstva, veku, postihnutia, sexuálnej orientácie, pôvodu alebo z akejkoľvek inej charakteristiky chránenej zákonom.
  • Vzájomný rešpekt a otvorenosť
  • Základom tímového ducha je otvorenosť. Podporujeme politiku otvorených dverí a iniciatívy zamerané na vzdelanie a výmenu poznatkov a myšlienok. Dávame a hľadáme spätnú väzbu a aktívne a otvorene spolu komunikujeme. Sme spravodlivý a slobodný v našich diskusiách a riešime rôzne názory a stanoviská ľudí konštruktívnym spôsobom. Snažíme sa zapojiť kolegov do rozhodovacích procesov s cieľom dosiahnuť naše spoločné ciele v duchu spoľahlivosti a odhodladnia. Netolerujeme žiadnu formu obťažovania na pracovisku akou je šikanovanie, nežiaduce sexuálne návrhy, nechcený fyzický kontakt, nevhodné vtipy a slová alebo ponižujúce komentáre.
  • Naši zamestnanci sa môžu a nemusia zapojiť do odborných zväzov/zastúpení...