Logistické služby s pridanou hodnotou

 • Všetky položky sú balené na základe požiadaviek zákazníka
 • Požiadavka na balenie a cena za túto službu musia byť odsúhlasené obidvomi stranami 3-6 týždnov pred začiatkom
 • DHL pripraví vzorku a pošle na odsúhlasenie zákazníkovy
 • Proces služieb s pridanou hodnotou
 • Zameranie sa na Lean production a 5S
 • Väčšia hodnota pri nižšom pracovnom výkone
 • Rovnaký štandart kvality
 • Mesačné stretnutia za účelom určenia cieľa
 • Nastavovanie možností zlepšenia
 • Zdieľané a zorganizované pracovné priestory
 • Organizácia materiálového toku položiek
 • Zákaznícke výhody
 • Zníženie nákladov
 • Zameranie sa na Váš hlavný predmet podnikania
 • Poskytnutie spoľahlivých služieb na vysokej úrovni
 • Zlepšenie produktivity
 • Popis služieb
 • Príprava Vašich produktov Vašim zákazníkom:
  štítkovanie a etiketovanie, vkladanie, montáž výrobkov, odloženie, primárne a sekundárne balenie a čokoľvek, čo Vaše výrobky potrebujú.
DHL služby s pridanou hodnotou